រំលង hướng dẫn

Hướng dẫn

រូបភាព ITC Bùi Minh Đức
Hướng dẫn đăng nhập
តាម ITC Bùi Minh Đức - ថ្ងៃSunday ទី5 ខែMarch ឆ្នាំ2023, 6:53 PM
 

Sinh viên sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp đăng nhập vào hệ thống để tham gia học trực tuyến.

Đối với tài khoản Myelt và Vitalsource, nếu sinh viên gặp vấn đề kĩ thuật vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ qua email learning.dec@hanu.edu.vn