hướng dẫn 건너 뜀

Hướng dẫn

ITC Bùi Minh Đức 사진
Hướng dẫn đăng nhập
Sunday, 5 March 2023, 6:53 PM 에 ITC Bùi Minh Đức
 

Sinh viên sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp đăng nhập vào hệ thống để tham gia học trực tuyến.

Đối với tài khoản Myelt và Vitalsource, nếu sinh viên gặp vấn đề kĩ thuật vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ qua email learning.dec@hanu.edu.vn